GAZİ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

YAZ OKULU YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge; Gazi Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve bir eğitim-öğretim yılında üç yarıyıl uygulanan akademik birimler dışında kalan fakülte, konservatuar, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında; eğitimde verimliliği sağlama amacıyla, Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarından faydalanarak yürütülecek yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddeleri ile Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;

  1. İlgili akademik birim: Gazi Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuar, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını,

 

  1. İlgili yönetim kurulu: Gazi Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,

 

  1. Öğrenci: Gazi Üniversitesi öğrencisini,

ç)  Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

  1. Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,

 

  1. Üniversite: Gazi Üniversitesini,

 

  1. Üniversite Yönetim Kurulu: Gazi Üniversitesinin Yönetim Kurulunu,

 

 

  1. Yaz Okulu: Gazi Üniversitesinde ön lisans ve lisans programlarının bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretim programını,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Okulunda Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Akademik takvim

MADDE 4 – (1) Yaz okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenecek akademik takvime göre yürütülür.

Öğretim süresi

MADDE 5 – (1) Yaz okulu süresi, her yıl Senato tarafından belirlenir.

(2) Yaz okulunda açılacak bir dersin toplam saati, eğitim-öğretim yarıyılında o ders için Senato tarafından belirlenen toplam ders saati kadardır.

            (3) Yaz okulunda; öğretim elemanlarının haftalık azami ders saatleri öğretim üyeleri için 30, öğretim görevlileri ve okutmanlar için 32 saati geçmemek üzere unvanları itibariyle belirlenir.

(4) Yaz okulunda geçen süre, eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(5) Yaz okulu ayrı bir yarıyıl olarak kabul edilmez.

Ücretler ve ek ders

MADDE 6 – (1) Yaz okulunda öğrencinin ödeyeceği ücret ile ders veren öğretim üyesine/ görevlisine ödenecek ek ders ücreti, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Derslerin açılması

MADDE 7 – (1) Yaz okulunda açılacak dersler, her yıl, tercihen dersi güz/ bahar döneminde vermiş olan öğretim üyesinin/ görevlisinin isteği, ilgili bölümün uygun görüşü, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile en geç Mayıs ayının ikinci haftası belirlenir.

(2) Üniversitenin normal eğitim programlarında yer alan dersler, verilmesi gereken dönemlerde açılır; bu dersler yaz okuluna ertelenemez.

(3) Yıllık derslerden yaz okulu açılamaz.

(4) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı on ikinin (12) altında olamaz. İstisnai durumlar, ilgili yönetim kurulunun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Ders alma

MADDE 8 – (1) Yaz okulunda ders alma aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a)  Öğrenci, yaz okulunda Üniversite içi ve/veya Üniversite dışında toplam en fazla on iki (12) yerel kredilik ders alabilir.

 

b) Öğrenci, daha önce alarak başarısız olduğu (DC, DD, FD, FF, K), kredisi yetmediğinden daha önce alamadığı veya devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu dersleri almak için yaz okulundaki derslere kaydolabilir. Ayrıca genel ağırlıklı not ortalaması 2,50 ve üzerinde olan öğrenci, yaz okulunda üst yarıyıllara ait ders alabilir.

c) Öğrenci; daha önce CC ve üstü harf notu aldığı dersleri yaz okulunda alamaz.

ç) Yaz okulunda açılan bir derse kaydolan öğrenci o dersi bırakamaz.

d) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu akademik birimin, yaz okulunda kaydolmak istediği dersi açmaması hâlinde; öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir birimden alabilir. Bu durumda, diğer birimden alınacak dersin içerik, dil, ders saati, kredi ve AKTS açısından eşdeğerliğini;  öğrencinin kayıtlı olduğu birimin ilgili kurulu ile diğer birimin ilgili kurulunun kabul etmesi gerekmektedir.

 

e) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan yaz okuluna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenci, sadece Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan yaz okulundan ders alabilir.

 

f) Yabancı dil hazırlık programına dâhil olan öğrenciler hazırlık sınıfında başarılı olsalar bile o eğitim öğretim yılı sonunda açılan yaz okulunda lisans programının derslerini alamazlar.

 

g) Lisans programlarına M.T.O.K. kontenjanından yerleşen ve bir yıllık matematik ve fen derslerinden oluşan bilimsel hazırlık sınıfı programına tâbi olan öğrenciler başarılı olsalar bile o eğitim öğretim yılı sonunda açılan yaz okulunda lisans programının derslerini alamazlar.

 

ğ) Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin Gazi Üniversitesi yaz okulunda açılmaması durumunda; öğrenci, bu yönergenin 13. maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde farklı bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan yararlanabilir.

h) Güz veya bahar yarıyılları sonunda ilişiği kesilmiş öğrenci, yaz okulundan ders alamaz. İlişik kesme işleminden önce ön kayıt işlemi yapılmış ise ön kayıt işlemi iptal edilir.

ı)  Gazi Üniversitesi öğrencisi olmayan diğer yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, Üniversite Senatosunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yaz okulunda açılan dersleri alabilir.

i) Yaz döneminde staj yapmak zorunda olan öğrenciler, staj yapacağı tarih aralığı ile yaz okulu akademik takviminde belirtilen derslerin başlaması ve yılsonu sınavları bitiş tarihi aralığının çakışmaması koşuluyla yaz okulundan ders alabilirler.

Ön şart ve ön şartlı dersler

MADDE 9 – (1) Öğrencinin, yaz okulundan ders alınması sırasında ön şart ve ön şartlı derslere ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Devam

MADDE 10 – (1) Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

             Başarı durumu ve notu

             MADDE 11 – (1) Yaz okulunun tamamlandığı haftayı takip eden hafta içinde genel sınavlar yapılır.

(2) Yaz okulunda açılan dersler için en az bir ara sınav ve en az bir yarıyıl sonu sınavı yapılır; ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına sadece yaz okuluna kayıtlı öğrenciler girer. Ara sınav veya yarıyıl sınavına giremeyen öğrencilere mazeret sınavı açılmaz. Yaz okulunda açılan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

 

(3) Yaz okulunda alınan bir dersten başarılı sayılabilmek için en az CC harf notu almak gerekir. Yaz okulunda DC ve daha düşük harf notu alan öğrenciler, o dersten başarısız sayılır.

 

(4) Yaz okulunda alınan notlardan CC harf notundan düşük olanlar ağırlıklı genel not ortalaması hesabına dâhil edilmez.

(5) Öğrencinin yaz okulunda aldığı not/notlar transkriptinde yaz okulu başlığı altında açılacak ayrı bir bölümde gösterilir.

(6) Yaz okuluna kaydolan ve yaz okulu sonunda mezuniyeti için devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girme hakkı kazanır.

(7) Öğrencinin başarı durumuna ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

            Mezuniyet

MADDE 12 – (1) Yaz okulunda aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler; ilgili eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılı sonunda mezun sayılırlar, diplomaları buna göre düzenlenir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başka Bir Yükseköğretim Kurumunun Açmış Olduğu Yaz Okulundan Ders Alma İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar

 

MADDE 13- (1) Mezuniyet için Senato tarafından belirlenen oranda dersi kalan ve ikinci bölümdeki esasları sağlayan öğrenciler, başka bir yükseköğretim kurumunun açmış olduğu yaz okulundan aşağıdaki koşulları da sağlamak kaydıyla ders alabilir.

 

(2) Öğrenci, başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulunda en fazla on iki (12) yerel kredilik ders alabilir.

 

(3) Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders alınabilmesi için yaz öğretiminin verildiği yükseköğretim kurumunun ilgili programına ait taban puanın, öğrencinin kayıtlı olduğu programın üniversiteye giriş yılındaki merkezi yerleştirme puanına (LYS, DGS, vb.) eşit veya bu puandan yüksek olması gerekir.

 

(4) Başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci bu talebini, yaz okulunun açıldığı yükseköğretim kurumundaki dersin içeriği, yerel kredi ve AKTS bilgilerini gösteren belgelerle bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirir. Talebin, bölüm başkanlığı ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi hâlinde, öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders alabilir.

 

(5) Başka bir yükseköğretim kurumunda mevcut olmayan programlarda öğrenim gören öğrenciler, ilgili akademik birimin kararı ile uygun görülen farklı programlardan ders alabilirler.

 

(6) Öğrenci yaz okulunda, uygulamalı ders, uygulama, blok uygulama, atölye, proje, klinik çalışması, laboratuvar, kazı bitirme projesi, staj ve benzeri hariç, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, aldığı hâlde sınavına girme hakkı elde edemediği ya da başarısız olduğu dersleri alabilir.

 

(7) Ön lisans programı öğrencileri hariç, alt yarıyıllara ait tüm derslerden başarılı olan öğrenciler üst yarıyıllara ait dersleri, ilgili akademik birimin uygun görmesi hâlinde diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan alabilirler. Öğrenci bu talebini; yaz okulunun açıldığı yükseköğretim kurumundaki dersin içeriği, yerel kredi ve AKTS bilgilerini gösteren belgelerle bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirir. Talebin, bölüm başkanlığı ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi hâlinde öğrenci, diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders alabilir.

 

(8) Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen tek ders sınavına girebilme kriterlerine uygun bir dersi, başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan almakta olan bir öğrenci yaz okulunda başarısız olduğu takdirde, Üniversite akademik takviminde belirtilen tek ders sınavına girebilir.

 

(9) Başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan ders alan öğrenci, yaz okulu sonunda, almış olduğu ders veya derslere ait onaylı not döküm belgesini (transkript) dilekçesiyle birlikte güz yarıyılı ders başlama tarihinden en az on beş (15) gün önce Bölüm Başkanlığına sunmak zorundadır. Öğrencinin ibraz ettiği not dökümündeki notlar, Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki nota dönüştürülerek ilgili yönetim kurulu kararıyla birlikle öğrencinin not belgesine işlenmek üzere, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir.

 

(10) Öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan almış olduğu derslerin başarılı olarak sayılabilmesi için, Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen ders geçme notunu sağlaması gerekmektedir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 14 (1) Bu esaslar, Gazi Üniversitesinde öğrenim gören tüm önlisans, lisans,  çift anadal, sağlık alanında lisans tamamlama ve mühendislik tamamlama öğrencileri için geçerlidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.